Jermakowicz i Samaryn Jermakowicz i Samaryn
>

Strona gl?wna

Witamy Pa?stwo na naszej stronie internetowej!
Je?eli powstali problemy prawne, nie mo?ecie da? sobie rady przez masywprawa bia?oruskiego, powstaje potrzeba zwróci?pieni?dzy po?yczone partnerowi – Oferujemy swoje us?ugi!
Jeste?my zawodowymi prawnikami!
Jeste?my m?odzi i energiczni!
Okazujemy pomoc w rozwi?zaniu najbardziej skomplikowanych problemów prawnych!
Pracujemy bez granic!
Nasze taryfy nie spustosz?kieszeni!
Nasza g?ówna specjalizacja:
- Prawo gospodarcze
- Prawo korporacyjne (w tym obs?uga procesów rejestracji i reorganizacji osób prawnych)

- Reprezentacja interesów klientów w s?dach gospodarczych

- Prawo pracy

- W?asno?? intelektualna

- Arbitra? mi?dzynarodowy
?wiadczymy us?ugi prawne w sprawie z?o?enia pozwów, skarg, dokument?w dotycz?cych stworzenia i funkcjonowania osób prawnych równie? reprezentujemy interesy klientów w s?dzie gospodarczym i urz?dach pa?stwowych.