Jermakowicz i Samaryn Jermakowicz i Samaryn
>

Vadzim Samaryn

 

Vadzim Samaryn, PhD, prawnik atestowany przez Ministerstwo Sprawiedliwo?ci Republiki Bia?oru? (nr ?wiadectwa 1138). Specjalista w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego.

 

 

 

 

Wykszta?cenie:

W roku 2002 uko?czy? z wyró?nieniem studia na Bia?oruskim uniwersytecie pa?stwowym (Wydzia? prawa).

Laureat Specjalnego Funduszu Prezydenta Republiki Bia?oru? w sprawie poparcia spo?ecznego zdolnych uczniów i studentów (2002). W roku 2006 obroni? doktorat.

 

Specjalizacja:

- Prawo gospodarcze

- Prawo sp??ek

- Prawo kontraktów

- Dystrybucja & Handel

- Prawo podatkowe

- Prawo celne

- Prawo pracy

- Prawo procesowe

- Rozwi?zanie spor?w

- Arbitra? mi?dzynarodowy

- W?asno?? intelektualna

- Technologie informacyjne

 

Do?wiadczenie:

Wadim od 2002 r. konsultuje klientów korporacyjnych (w??cz?c subiekty gospodarcze maj?ce inwestycje zagraniczne, przedstawicielstwa zagranicznych osób prawnych) w zakresie prawa handlowego z przedstawieniem ich interesów w s?dach ogólnych oraz gospodarczych, urz?dach pa?stwowych.

 

Podniesienie kwalifikacji:

- praktyka przeddyplomowa w Zarz?dzie konsularnem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Bia?oru? (2001-2002);

- stypendysta niemieckiej slu?by wymiany akademicznej dla prawnik?w praktykuj?cych na Uniwersytecie w Tybindze (Niemcy) i Wy?szym S?dzie Krajowym w Dusseldorfie, w??cz?c studia prawa Niemiec (2003-2004);

- praktyka w kancelarii prawnej Freshfields-Bruckhaus-Deringer w Düsseldorfie (2004);

- sta? na Uniwersytecie Erlangen w Nuremberg w ramach programu Komisji Europejskiej Tempus (2009).

 

Nauczanie:

- pracuje jako docent na Bia?oruskim uniwersytecie pa?stwowym (Wydzia? prawa) od 2006 roku do czasu tera?niejszego (kursy "Procedura karna" i "Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej");

- Jako profesor go?ciowy prowadzi? wyk?ady z dziedziny prawa bia?oruskiego w Dalian Polytechnic Uniwersytet (Chiny), Mykolas Romeris Uniwersytet (Litwa), Uniwersytet Deusto (Hiszpania).

 

Przynale?no??: Cz?onek stowarzyszenia bia?orusko-niemieckich prawników.

 

Publikacje: Autor wi?cej niz 50 publikacji w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy w naukowych wydaniach bia?oruskich oraz zagranicznych.

 

J?zyki: bia?oruski, angielski (atestowany t?umacz w dziedzinie prawa), niemiecki (TestDaF), rosyjski.

 

 

Kontakt:

Telefon: +375 29 775 66 30

+375 29 970 76 97

E-mail samarynv@bsu.by