Jermakowicz i Samaryn Jermakowicz i Samaryn
>

Siergiej Ermakovicz

Ермакович  Сергей Леонидович

Siergiej Ermakovicz

PhD, atestowany przez Ministerstwo Sprawiedliwo?ci Republiki Bia?oru? prawnik (nr ?wiadectwa 674).

 

Specjalista w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego.

 

Wykszta?cenie:

W roku 2002 uko?czy? studia z wyró?nieniem na Brzeskim uniwersytecie pa?stwowym (Wydzia? prawa).

W latach 2002-2005 doktorant Bia?oruskiego uniwersytetu pa?stwowego (katedra prawa cywilnego, Wydzia? prawa). W roku 2006 obroni? doktorat na temat: "Dzia?alno?? monopolistyczna i jej rodzaje (aspekt prawny)".

Specjalizacja:
- Prawo handlowe

- Prawo spó?ek

- Prawo procesowe

- Rozwi?zanie spor?w

- Arbitra? mi?dzynarodowy

- W?asno?? intelektualna

- Prawo Mi?dzynarodowe prywatne

- prawo Unii Europejskiej

Do?wiadczenie: od 2004 r. konsultuje klientów korporacyjnych (w??cz?c subiekty gospodarcze maj?ce inwestycje zagraniczne, przedstawicielstwa zagranicznych osób prawnych) w zakresie prawa handlowego z przedstawieniem ich interesów w s?dach gospodarczych, urz?dach pa?stwowych.

Ma do?wiadczenie pracy w mi?dzynarodowej kancelarii prawnej (2008-2010).


Podniesienie kwalifikacji:

- Stypendysta Rz?du Polskiego na Uniwersytecie Jagiello?skim w Krakowie (Polska), uko?czy? studia w zakresie prawa gospodarczego Polski i prawa Unii Europejskiej (2006-2007);

- Ma ?wiadectwo specjalisty w dziedzinie papier warto?ciowych wydane przez Ministerstwo Finansów Republiki Bia?oru? (2008);

- Studia w Narodowym Centrum W?asno?ci Intelektualnej Republiki Bia?oru?i (2010);

- Sta? na Instytucie przekwalifikowania i doskonalenia zawodowego s?dziów, prokuratorów i urz?dów wymiaru sprawiedliwo?ci Bia?oruskiego uniwersytetu pa?stwowego (2010).

Nauczanie:
- asystenta na Wydziale prawa Brzeskiego Uniwersytetu Pa?stwowego w latach 2005-2008. (kurs "Prawo cywilne");

- docent na Wydziale prawa Bia?oruskiego uniwersytetu pa?stwowego od roku 2008 (kursy "Prawo Unii Europejskiej", "W?asno?? intelektualna", "Prawo Mi?dzynarodowe prywatne");

- Jako profesor go?ciowy prowadzi? wyk?ady w Dalian Polytechnic University (Chiny).


Publikacje:

Autor wi?cej ni? 25 publikacji w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego w naukowych wydaniach bia?oruskich oraz zagranicznych.

J?zyki:

bia?oruski, angielski, polski (w latach 2000-2002 studia na Instytucie Polskim w Mi?sku), rosyjski.

Kontakt:

Telefon: +375 29 682 36 11

E-mail sergy_erm@mail.ru