Jermakowicz i Samaryn Jermakowicz i Samaryn
>

O nas

Siergiej Jermakowicz i Wadim Samaryn s? pierwszymi w Republice Bia?oru? prawnikami, którzy maj? swoim celem wykorzystanie przy okazywaniu us?ug prawnych j?zyków pa?stwowych swoich klientów, a przy komunikacji z przedstawicielami urz?dów jurysdykcyjnych – j?zyka bia?oruskiego.

Siergiej Jermakowicz i Wadim Samaryn okazuj? us?ugi prawne w pierwszej kolejno?ci z ulikiem interesów i ?ycze? swoich klientów. Nawi?zanie ciasnych stosunków wzajemnych z partnerami z Polski, Niemiec, Kanady, Ukrainy i Rosji, regionalnymi kolegami z obwodowych centrów Republiki Bia?oru?, którzy s? profesjona?ami w swojej sferze, pozwala nam gwarantowa? operatywno?? i jako?? okazywanych us?ug.

Stopnie doktorskie z dziedziny prawa u ka?dego z nas, wysoki poziom kultury prawnej, do?wiadczenie praktyczne pracy z klientami z ró?nych krajów, doskona?e przygotowanie teoretyczne pozwala nam godnie konkurowa?. Zamiar pracowa?, nastawienie na zdobycie Imia, podchodz?ce ceny odró?niaj? nas od innych kolegów.

D?a nas wa?ny jest ka?dy klient. Naszym g?ównym celem jest obrona interesów naszego klienta w tej chwili, u nas nie istnieje zró?nicowania projektów na priorytetne i drugorz?dne.

Je?eli sprawa Pa?stwa jest skomplikowana, wszyscy inni odmówili od rozwi?zania tej sprawy – to jest nasz Projekt.

Specjalizujemy si? na przedstawieniu interesów subiektów gospodarczych oraz przedsi?biorców indywidualnych w s?dach gospodarczych, realizacji projektów inwestycyjnych, rozwi?zaniu skomplikowanych pyta? prawnych w sferze nierzetelnej konkurencji, przeciwdzia?aniu dzia?alno?ci monopolistycznej, towarzyszeniu dzia?ania przedsi?biorczego w Bia?orusi, a tak?e w sferze w?asno?ci intelektualnej, pytaniach prawa sp?lek, prawa pracownego, mi?dzynarodowego prywatnego, ekologicznego i rolnego.

Gwarantujemy poufno??, zawsze znajdujemy si? na zwi?zki. W?a?nie operatywno?? rozstrzygni?cia pyta? klienta jest naszym g?ównym zadaniem. Jeste?my w stanie okazywa? us?ugi niezale?nie od po?o?enia Pa?stwa w ?wiecie.

Wadim Samaryn I Siergiej Jermakowicz niejednokrotnie wyg?aszali referaty naukowe w innych pa?stwach, prowadzili sta?e naukowe za granic?, maja do?wiadczenie pracy w ramach systemów s?dowych pa?stw zagranicznych, maj? wi?cej ni? 70 publikacji oraz ci?gle uzupe?niaj? swoje wiedzy za pomoc? udzia?u w seminariach, konferencjach, kontaktach z kolegami, badania literatury specjalnej i okazywania konsultacji w sprawach prawnych.

M?wimy w j?zykach bia?oruskim, polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim. W razie konieczno?ci mo?emy zaanga?owa? profesjonalnych t?umaczy w najbardziej podchodz?cej cenie.

Naszym celem jest sta? liderami na rynku us?ug prawnych. W tej sprawie jednoznacznie b?dzie sprzyja? nasz profesjonalizm, entuzjazm i pragnienie pracowa?. B?dziemy bardzo zadowoleni z mo?liwo?ci pracy z Pa?stwem.